RPO WK-P

Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WKP) na lata 2007-2013 został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską 10 października 2007 r. Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie i wdrażanie RPO WKP (Instytucją Zarządzająca RPO) jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WFOŚiGW w Toruniu

Nadleśnictwo Włocławek każdego roku realizuje kilka projektów dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, głownie z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologii, a także ochrony gatunkowej zwierząt

NFOŚiGW w Warszawie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą prawną finansującą ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

PO RYBY

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są: - racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego, - podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb, - poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Europejski Fundusz Rybacki

Fundusz za którego pośrednictwem jest realizowana wspólna polityka rybołówstwa całego terytorium WE. Fundusz wspiera wspólną politykę rybołówstwa w celu zapewnienia eksploatacji żywych zasobów wodnych i wsparcia dla akwakultury w celu zapewnienia trwałości w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Podstawą prawną funkcjonowania Funduszu jest Rozporządzenie Rady (WE) NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Fundusz Spójności

Nadleśnictwo Włocławek realizuje projekt pn.„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Nadleśnictwo Włocławek uczestniczy w realizacji projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"