Wydawca treści Wydawca treści

Cennik detaliczny

Zarządzenie nr 2/2018

Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek

z dnia 05.01.2018r.

 

w sprawie wprowadzenia cennika na drewno loco las po zrywce wg. KJW. oraz stroisz.        

 

znak sprawy : ZG.801.1.2018

 

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego  załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

W oparciu o § 57 Zarządzenia nr 46 DGLP z dnia 24.10.2016r.(znak spr. ZM.800.2.2016) wprowadzam  do stosowania z dniem 05.01.2018r.  Cennik cen detalicznych netto/brutto nr 1/2017 na drewno pozyskane kosztem Nadleśnictwa i kosztem nabywcy loco las, po zrywce wg. KJW oraz stroisz .

 

§ 2

Cennik podlega upublicznieniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa i leśnictw oraz zamieszczenie na stronie internetowej Nadleśnictwa.

 

§ 3

Z dniem 05.01.2018r. przestaje obowiązywać Zarządzenie nr 55/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek z dnia 30.12.2016r. znak sprawy: ZG.801.1.2016

                                                                                                             

                                                                                                                        Nadleśniczy

 

 

Cennik cen detalicznych netto/brutto nr 1/2018

Na drewno pozyskane kosztem Nadleśnictwa i kosztem nabywcy loco las, po zrywce wg. KJW oraz stroisz obowiązujący od 05.01.2018

          

x/ - bez dębu czerwonego

Uwagi:
1. W oparciu o ustawę z dnia 11 marce 2004r. o Podatku od towarów i usług (Dz.U. nr. 54 z 05.04.2004r.)
- przy sprzedaży surowca drzewnego dolicza się podatek VAT w wysokości 23% za wyjątkiem drewna opałowego S4, M2 gdzie dolicza się podatek 8%.
-dolicza się 23% podatku do ceny stroiszu.

2. Przy żadaniu przez nabywcę drewna o specjalnych cechach jakościowych i wymiarowych do cen powyższych dolicza się dopłaty w wysokości:
- minimum 10% ceny dla drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego

3. Przy sprzedaży drewna w stanie okorowanym do ceny dolicza się koszty korowania.